Begravelser og urnenedsættelser

§ 8
Personer med fast bopæl i Randers Kommune har ved dødsfald ret til vederlagsfrit at få udlagt en enkelt gravplads i en fredningsperiode.

En eventuel efterlevende ægtefælle, samlevende eller registreret partner kan, hvis det ønskes, ligeledes vederlagsfrit få udlagt en gravplads i samme grav eller nabogravpladsen. Denne ret bevarer den efterlevende ægtefælle, samlevende eller registrerede partner uanset fraflytning fra kommunen.

§ 9
Personer bosat udenfor Randers kommune kan, mod betaling af fastsatte takst i takstregulativet for udenbysboende, opnå samme brugsret som personer bosat i Randers Kommune. Undtaget fra ovennævnte betaling er Randersborgere, som for Randers Kommunes regning er anbragt på hospitaler, plejehjem eller lignende udenfor kommunen.

§ 10
Fredningsperioden for kistebegravelser på Nordre og Østre Kirkegårde er 20 år og for urner 10 år. Fredningsperioden for kistebegravelser af børn (op til 2 år) er 10 år.

§ 11
I fællesgrave kan der ikke reserveres plads for sidst afdøde ægtefælle, samlevende eller registrerede partner ved siden af først afdøde.

§ 12
Begravelse af dødfødte fostre og aborter på kirkegårdene sker efter aftale med kirkegårdskontoret.

§ 13
Gravkastning, herunder gravning, dækning, grandækning på den opgravede jord, udføres udelukkende af kirkegårdens personale. 

§ 14 
Kremation og urnenedsættelse udføres udelukkende af kirkegårdens personale.

§ 15
Der er ikke mulighed for at overvære en kremation.

§ 16
Der er ikke mulighed for overværelse af urnenedsættelse på den anonyme mindeplæne.

§ 17
Gravstedsejeren har ved urnenedsættelse eller begravelse forpligtelse til for egen regning at fjerne eventuelle monumenter, beplantning, gravstedsgitter og lignende, der måtte være til hindring for udførelse af gravearbejdet.