Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 25
Henvendelse om erhvervelse af kiste- eller urnegravsted på Nordre og Østre Kirkegårde skal ske til kirkegårdskontoret.

§ 26
For erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravpladser på kirkegårdene gælder til enhver tid de takster byrådet har vedtaget.

§ 27
Perioden, for hvilken en gravplads erhverves eller fornyes, regnes fra den 1. januar, efter at erhvervelse eller fornyelse er sket og udløber den 31. december i det år, hvor gravstedet udløber.

§ 28
Af hensyn til kirkegårdenes planlægning kan kirkegårdskontoret, når fredningsperioden - regnet fra udløbet af den seneste begravelse eller urnenedsættelse - er udløbet, foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage disse eller dele heraf, uden at der ydes gravstedsejeren erstatning herfor.

§ 29
I forbindelse med erhvervelse af gravstedet udstedes der et gravstedsbrev til gravstedsejeren. Gravstedsbrevet indeholder oplysninger om placering af gravstedet, fredningsperioden, ejerens rettigheder og forpligtelser, eventuelle særlige begrænsninger i brugsretten til gravstedet, samt oplysninger om indretning, beplantning, gravsten m.m. Flere personer kan noteres som kontaktpersoner i forbindelse med ejerskabet af gravstedet. Den, der har brugsret til et gravsted, kan forlange, at der i kirkegårdssystemet foretages notering om dennes brugsret.

Gravstedsbrev udstedes ikke ved erhvervelse af urnegravsted før død.  

§ 30 
Ved enhver kiste eller urnenedsættelse i et tidligere benyttet gravsted, bliver det samlede antal gravpladser i gravstedet fornyet for det antal år, der måtte mangle i en fredningsperiode.

§ 31
Brugsretten til en gravplads kan ikke fornyes for mindre end 5 år og højst erhverves for 25 år, dog ikke længere end kirkegården består.

§ 32
Brugsretten til et gravsted kan ikke uden kirkegårdens accept og medvirken overdrages til anden
person.

Overdragelsesblanketten kan erhverves på kirkegårdskontoret og skal underskrives af gravstedsoverdrager(e) og gravstedsmodtager(e). Derefter afleveres den til kirkegårdskontoret, der retter ejerforholdet på gravstedet.

§ 33
Brugsretten til gravstedet kan tilkomme flere personer i forening.

§ 34
Ved sløjfning af kistegravsted inden fredningsperiodens udløb, vil der blive opkrævet et sløjfningsgebyr.

§ 35
Ved sløjfning af gravstedet kan tilhørende gravmonument, planter m.m. efter aftale med kirkegårdskontoret afhentes inden for en frist på 4 uger. Sker dette ikke indenfor den ovennævnte frist tilfalder de ovenfor beskrevne genstande kirkegården.

§ 36
I det tilfælde, at en person ved sin død efterlader sig umyndige børn, som ved dødsfaldet midlertidig er uden værge, og anden person erhverver sig gravstedet til den afdøde, har børnenes nye værge eller børnene selv, hvis de forinden bliver myndige - ret til inden 1 år efter begravelsen, at kræve brugsretten overført til sig.

Personen, der har brugsretten og skal overdrage gravstedet, har i så fald krav på godtgørelse for udgifterne til gravstedets erhvervelse og anlæggelse. Godtgørelsen skal betales af den nye gravstedsejer.

§ 37
Gravpladser i kiste- og urnefællesgrave og i fællesgrav for børn kan ikke fornyes.

§ 38
Ved begravelse af børn under 10 år er der kun mulighed for udtagelse af én gravplads.

§ 39
Gravstedsejere må selv sørge for fornyelse af brugsretten til gravstedet inden fredningstidens udløb. 
Kirkegårdskontoret vil, så vidt det er muligt, fremsende en påmindelse til gravstedsejeren inden udløbstidspunktet. Der er krav om tilbagemelding. Er der ingen tilbagemeldinger, sløjfes gravstedet. Ønskes gravstedet fornyet, skal gravstedsejer henvende sig inden brugsretten af gravstedet udløber. Ønskes brugsretten overtaget af andre, så som familie og nære slægtninge, overdrages alle forpligtelser på gravstedet til ny gravstedsejer mod betaling. Tidligere gravstedsejer underrettes af kirkegårdskontoret om nyt ejerforhold.  

§ 40
Reservation af urnegravsted før dødsfald kan ikke ske for mindre end 10 år. Ved reservationen skal der betales et beløb, som også dækker renholdelse af gravstedet i hele reservationsperioden.