Gravminder

§ 55
Monumenter, mindesten eller kors skal være af passende størrelse og materiale og skal funderes forsvarligt, således at der ikke opstår fare ved færdsel på de tilstødende gravsteder. Ligeledes må disse ved deres form, materiale og størrelse ikke virke skæmmende og dominerende eller bære inskriptioner, som kan anses for upassende.

§ 56
Enkelte afdelinger har klausuler vedr. størrelsen, materialet og inskriptioner på de enkelte gravmonumenter, som skal overholdes.

§ 57
Kirkegårdskontorets godkendelse skal altid foreligge inden anbringelse af gravmonumenter m.v. på gravsteder. Kirkegårdskontoret kan nægte opsætningen af gravmonumenter, og såfremt dette alligevel skulle være sket, kræve det pågældende fjernet for gravstedsejerens regning.

§ 58
Kirkegårdskontoret har intet ansvar, såfremt monument eller andet på gravstedet ødelægges, fjernes eller beskadiges ved naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 59
Kirkegårdskontoret kan beslutte, at andre gravsteder og monumenter end de, der registreres som særligt bevaringsværdige i henhold til lovbekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (lbkg. nr. 77 af 2.2.2009), med gravstedsejerens accept, bevares for Randers Kommunes regning efter erhvervelsesperiodens udløb.

§ 60
Anerkendte frihedskæmpergrave, samt soldatergrave kan ikke nedlægges uden Kirkeministeriets tilladelse.