Gravsteders indretning og beplantning

§ 41
For at opnå ensartethed og harmoni er de forskellige afsnit på kirkegårdene underlagt klausuler med hensyn til indretning, beplantning, gravsten m.m. Disse bestemmelser fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret. Det gælder generelt, at der udelukkende må plantes levende hegn om gravstederne. Andre former for hegn er ikke tilladt.

Beplantninger må ikke række ud over gravstedets grænser. Kirkegårdskontoret kan forlange træer over 1,5 meters højde beskåret eller fjernet, hvis de ved deres højde eller udbredelse skønnes, at være til ulempe eller mispryd for andre gravsteder eller kirkegårdene som helhed.

§ 42
Efter begravelse eller bisættelse er gravstedsejeren forpligtet til at reetablere gravstedet, så det igen fremstår præsentabelt. Reetableringen af gravstedet skal foretages inden for 6 måneder. Ved vejrlig – dvs. forhindringer pga. frost, sne og lign. – kan fristen for reetablering forlænges.

§ 43
På kistegravsteder kan bænke indtil 1 meters længde anbringes, såfremt deres højde ikke overstiger 40 cm, og at de holdes i passende farver, som harmonerer med beplantningen, og sættes i passende afstand til hækken. Beplantningen af en vis størrelse (så som træer og buske) skal plantes i en passende afstand fra hækken, så det ikke bliver til gene for hækkens vækst.

§ 44
Mod betaling foretager kirkegårdskontoret anlægs- og beplantningsarbejde af gravsteder, ren- og vedligeholdelse, grandækning og plantning af årstidens blomster. Anbringelse af buketter og kranse m.v. på minde- og højtidsdage kan aftales med kirkegårdskontoret.

§45
Private gartnere og andre, der påtager sig arbejder på gravsteder, skal forinden påbegyndelse af arbejdet, indhente tilladelse hertil af kirkegårdskontoret. Forinden nævnte tilladelse kan udstedes, må fornøden fuldmagt fra gravstedsejeren forevises.

Såfremt der forårsages skade på kirkegårdene under udførelse af ovennævnte arbejde, skal skaden udbedres for skadevolderens regning efter kirkegårdskontorets anvisning.

§ 46
Et gravsted må ikke anlægges, så det skæmmer kirkegården. Det tilkommer kirkegårdskontoret at afgøre, hvorvidt et gravsted skæmmer kirkegården.