Ren- og vedligeholdelse og anlæg af gravsteder

§ 47
Ejeren af kistegravstedet har pligt til at ren- og vedligeholde gravstedet med tilhørende monument, gitter, beplantning m.v. således, at det til enhver tid i fredningsperioden og eventuelle efterfølgende fornyelsesperioder fremstår velplejet og fri for ukrudt.

Forsømmes et gravsted efter kirkegårdskontorets skøn, opfordres gravstedsejer skriftligt, for så vidt vedkommendes adresse er bekendt, til at sætte gravstedet i forsvarlig stand. Efterkommes kirkegårdskontorets skriftlige henvendelse om den manglende renholdelse ikke, udføres arbejdet for gravstedsejerens regning. Kirkegårdskontoret kan endvidere lade gravstedet sløjfe og udlægge i græs eller grus for resten af den periode, som den er erhvervet for. Kirkegårdskontoret opkræver betaling for renholdelse frem til fredningsperiodens udløb.

§ 48
Renholdelse af kistegravsteder kan overdrages til kirkegårdskontoret for en årrække mod betaling af et beløb, som i hvert enkelt tilfælde beregnes af kirkegårdskontoret efter de af byrådet fastsatte regler herfor.

§ 49
Alle urnegravsteder på Nordre Kirkegård har obligatorisk renholdelse udført af kirkegårdens personale

Alle gravsteder udlagt i græs med plader eller stele på Østre Kirkegård har obligatorisk renholdelse udført af kirkegårdens personale.

Renholdelse af urnegravsteder betales forud for hele fredningsperioden ved erhvervelse og fornyelse af gravstedet.

§50
Gravmonumenter opbevares indtil fredningstidens periodes udløb.

§ 51
Brugsretten til en gravplads kan ikke fornyes for mindre end 5 år og højest erhverves for 25 år.
Kirkegårdskontorets forpligtigelse kan aldrig strække sig ud over den tid, hvor kirkegårdene består, uanset for hvor lang tid forpligtigelsen er indgået.

§ 52
Hvis et gravsted ønskes sløjfet inden fredningsperiodens udløb, vil gravstedsejer blive opkrævet betaling for den resterende del af fredningsperioden.

§ 53
Fornyelse af gravstedets brugsret kan kun ske efter fredningsperiodens udløb.

§ 54
Såfremt fredningsperioden ikke er udløbet, kan indehaveren af brugsretten til et gravsted, som er sløjfet, lade gravstedet genetablere ved kirkegårdskontorets foranstaltning og mod forudbetaling af de forbundne udgifter.